Privacybeleid

Deze website is eigendom van MPI Oosterlo vzw.

Contactgegevens:

MPI Oosterlo vzw
Eindhoutseweg 25
2440 Geel
Telefoon: 014 86 11 40
E-mail: info@mpi-oosterlo.be
Ondernemingsnummer:  414.326.293
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

I. Algemeen beleid op vlak van gegevensbescherming

MPI Oosterlo vzw (verder “MPI Oosterlo” of “wij”) hecht, als zorginstelling, veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document lichten we algemeen toe hoe we daarbij te werk gaan.

We willen duidelijk zijn over de gegevens die we verzamelen en verwerken en waarom we dat doen. Daarbij beschermen we uw gegevens zo goed als we kunnen, onder meer door ze niet mee te delen aan derden.

Dit algemeen beleid inzake gegevensbescherming (het “Algemeen Beleid”) legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en hoe wij die gebruiken en verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we met u in verband kunnen brengen.

Dit Algemeen Beleid is van toepassing op alle verwerkingen door MPI Oosterlo. Lees dit Algemeen Beleid aandachtig, zodat u weet hoe MPI Oosterlo uw persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en verwerken. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “MPI Oosterlo” verwijzen allemaal naar MPI Oosterlo vzw.

VOOR WELKE DOELEINDEN WE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN EN GEBRUIKEN

MPI Oosterlo gebruikt de persoonsgegevens die het verzamelt, voor diverse doeleinden. Die doeleinden hangen ook samen met uw rol of hoedanigheid waarvoor wij doorverwijzen naar de respectievelijke rubrieken. Op deze plaats willen wij in algemene bewoordingen aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

MPI Oosterlo gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het begeleiden van de cliënten (cliëntenbeheer). 
  Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de individuele dienstverleningsovereenkomst die wij met onze cliënten hebben.
 • Voor het beheer van wettelijke vertegenwoordigers
 • Voor het beheer van vrijwilligers
 • Voor het beheer van sponsors en schenkers
 • Voor het beheer van interessante contacten (public relations)
 • Voor leveranciersbeheer
  We gebruiken de gegevens van leveranciers, zowel leveranciers die natuurlijke personen zijn als natuurlijke personen die een leverancier vertegenwoordigen, om goederen of diensten te bestellen, deze te betalen en te zorgen voor het onderhoud ervan. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
 • Voor communicatie
  We gebruiken persoonsgegevens om vragen te beantwoorden in verband met onze werking.
 • Voor public relations
  Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen en organisaties die de nodige goodwill kunnen creëren voor onze organisatie. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

HOE WE PERSOONSGEGEVENS DELEN

MPI Oosterlo deelt in beginsel geen persoonsgegevens mee aan derden. Wij delen uw gegevens alleen aan derden mee op de manier die we in dit Algemeen Beleid beschrijven. Dat houdt in dat we uw gegevens praktisch kunnen delen met de volgende derde partijen.

 • VAPH
 • Opgroeien
 • Andere zorgverleners en hulpverleners mits uw toestemming

Om u in het kader van beroepsvervolmaking of permanente vorming een volledige service te kunnen bieden, kan MPI Oosterlo de relevante gegevens van een product of –dienst en uw relevante persoonsgegevens delen met beroepsorganisaties. Als u bijvoorbeeld deelneemt aan een door ons georganiseerde opleiding of studiedag, zullen we bepaalde gegevens met beroepsorganisaties moeten delen om ervoor te zorgen dat uw deelname in het kader van permanente vorming gehomologeerd wordt. Het delen van gegevens met beroepsorganisaties is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren.

 • Externe leveranciers - verwerkers
  MPI Oosterlo kan voor haar activiteiten beroep doen op externe leveranciers die daarvoor toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens. We delen uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals voor het bewaren van persoonsgegevens op servers,  alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van MPI Oosterlo en in overeenstemming met dit algemeen beleid. Daartoe sluiten wij met deze partijen de nodige overeenkomsten, in het bijzonder verwerkersovereenkomsten.
   
 • Verplichte verstrekking van gegevens
  In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens over u mee te delen. Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde bedrijven of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties of in gerechtelijke procedures.

DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om uw persoonsgegevens te verwerken baseren wij ons op verschillende grondslagen. Die zijn afhankelijk van de omstandigheden en vooral de hoedanigheid die u heeft. De grondslagen die wij gebruiken, zijn

 • Uitvoering van een overeenkomst
  De verwerking van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons hebt, uit te voeren. Dat geldt in het bijzonder voor de individuele dienstverleningsovereenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen
  In andere gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals ons belang om de activiteiten van zorginstelling uit te oefenen, ons belang om te communiceren of ons belang om onze infrastructuur te beveiligen die allen noodzakelijk zijn om onze activiteiten te voeren. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dat bezwaar kan u uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@mpi-oosterlo.be. Hou er rekening mee dat dit bezwaar er kan toe leiden dat wij niet langer onze diensten kunnen aanbieden.
 • Wettelijke verplichting
  Soms zijn wij door de regelgeving verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval met de gegevens over schenkers die wij, in het kader van de fiscale verplichtingen, moeten meedelen aan de FOD Financiën.
 • Toestemming
  In sommige gevallen hebben wij uw toestemming nodig. Dat is met name zo wanneer wij gezondheidsgegevens over u verwerken. Die toestemming vragen wij dan in een uitdrukkelijk formulier of document.

Om te weten welke grondslag wij wanneer toepassen, verwijzen wij naar de toelichting bij de diverse rollen en hoedanigheden.

BEVEILIGING EN OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 • Beveiliging
  MPI Oosterlo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en doet al het mogelijke om deze persoonsgegevens te beveiligen. Dat neemt niet weg dat, ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen, geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar is.
  Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan sectornormen om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat uw gegevens kunnen worden gestolen of misbruikt, dat ze ten onrechte worden geraadpleegd, verstrekt, gewijzigd of vernietigd. Daartoe bewaren we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden.
  Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens kan u contact met ons opnemen via privacy@mpi-oosterlo.be.
   
 • Opslag
  Persoonsgegevens die door MPI Oosterlo zijn verzameld, worden in beginsel opgeslagen en verwerkt in België. Zij worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen.
  Als uw persoonsgegevens toch worden doorgegeven naar derde landen, d.i. landen buiten de Europese Unie, zal MPI Oosterlo passende waarborgen daartoe voorzien. Dit kan de toepassing zijn van de standaardcontractbepalingen zoals die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Het is ook mogelijk dat het land van bestemming een adequaat beschermingsniveau heeft of dat we de doorgifte, in eerder uitzonderlijke gevallen, kunnen baseren op een van de wettelijk voorziene afwijkingen.
  Voor vragen over de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen en de waarborgen hierbij kan u met ons contact opnemen via privacy@mpi-oosterlo.be .

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

MPI Oosterlo bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om de doeleinden die wij met de verwerking ervan nastreven, te realiseren.

Dat houdt in dat wij uw gegevens bewaren zolang u met ons een relatie heeft, d.i. zolang u cliënt of leverancier bent. Na afloop van die relatie bewaren wij uw gegevens nog gedurende 10 jaar, d.i. de termijn gedurende dewelke u ons kan aanspreken in verband met de uitvoering van onze overeenkomst en waarbij wij die aanspraak enkel kunnen weerleggen door de gegevens die we hebben, voor te leggen.

De bewaringstermijn is afhankelijk van de hoedanigheid die u heeft en het doeleinde dat wij nastreven.

 • Gegevens over cliënten bewaren wij zolang u cliënt bent, tot 10 jaar na het einde van de cliënten-relatie, om ons in staat te stellen eventuele gerechtelijke aanspraken te kunnen weerleggen.
 • Gegevens over wettelijke vertegenwoordigers bewaren wij zolang de persoon die zij vertegenwoordigen, bij ons cliënt is, tot 10 jaar na het einde van die cliëntenrelatie, om ons toe te laten eventuele gerechtelijke aanspraken te kunnen weerleggen.
 • Gegevens over vrijwilligers bewaren wij maximaal 2 jaar na beëindiging van de samenwerking, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren. 
 • Gegevens van bezoekers, fysiek dan wel online, bewaren wij slechts in beperkte mate, tenzij de bezoeker ook een andere hoedanigheid heeft en het bezoek in die hoedanigheid kadert.
 • Gegevens van sponsors of schenkers bewaren wij zolang dit nodig is in het kader van de fiscale verplichtingen.
 • Gegevens van interessante contacten bewaren wij zolang wij menen dat de betrokkene een bijdrage kan leveren aan onze activiteiten.
 • Gegevens over leveranciers bewaren wij zolang u leverancier bent, tot 10 jaar na het einde van onze relatie, om ons in staat te stellen eventuele gerechtelijke aanspraken te kunnen weerleggen. Gegevens over vertegenwoordigers of contactpersonen van organisaties of rechtspersonen die leverancier zijn, bewaren wij zolang de organisatie of rechtspersoon met ons verbonden is als leverancier, tot 10 jaar na het einde van die relatie, om ons toe te laten eventuele gerechtelijke aanspraken te kunnen weerleggen.

Het is niet omdat gegevens na het einde van de relatie worden bewaard, dat ze voor alle mogelijke doeleinden worden bewaard. In beginsel worden gegevens na het einde van de relatie passief bewaard, wat betekent dat de gegevens enkel worden bewaard met het oog op een mogelijk gebruik in het kader van gerechtelijke aanspraken.

Op alle persoonsgegevens die wij bewaren, zijn dit Algemeen Beleid en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als u hierover vragen heeft, kan u een e-mail sturen naar privacy@mpi-oosterlo.be.

UW RECHTEN

MPI Oosterlo wil ervoor zorgen dat u controle behoudt over de manier waarop het uw persoonsgegevens gebruikt. Daartoe kan u met name gebruik maken van de rechten die de toepasselijke regelgeving u toekent. Dit kan u doen op de volgende manieren:

 • u kan ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken, in te zien of te raadplegen;
 • u kan ons vragen om de persoonsgegevens die wij over uw verwerken, te verbeteren of corrigeren;
 • in bepaalde gevallen kan u ons vragen de persoonsgegevens die wij over u verwerken, te wissen,
 • in bepaalde gevallen kan u ons vragen de persoonsgegevens die wij over u verwerken, te blokkeren of te beperken
 • in de gevallen waarin wij de verwerking baseren op onze gerechtvaardigde belangen, kan u bezwaar maken tegen die verwerking, waarna wij onze belangen afwegen tegen uw belangen om aldus te bepalen welke belangen zwaarder wegen of na te gaan of er bijkomende maatregelen kunnen of moeten genomen worden om het evenwicht te herstellen.

Om te weten welke rechten u wanneer kan uitoefenen, verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende rollen en hoedanigheden waar dit telkens nader wordt toegelicht.
Als u ons een verzoek overmaakt, zullen wij zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Naast de rechten die de regelgeving u uitdrukkelijk toekent, kan u ons altijd andere verzoeken overmaken.

 • U kan ons informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens met de vraag deze wijzigingen op te nemen. Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens door contact op te nemen met privacy@mpi-oosterlo.be.
 • Dat kan u ook altijd doen als u vaststelt dat er in uw persoonsgegevens onjuistheden zitten.
 • In bepaalde gevallen kunt u ook vragen of ons toestemming geven om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, naar een externe partij te sturen.

Wij zetten ons ervoor in om samen met u een oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder inzake gegevensbescherming, de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be - (02) 274 48 00 - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). U kan zich desgevallend ook wenden tot de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding.

DE ROL EN HOEDANIGHEID DIE U HEEFT BIJ GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten een band te leggen met een natuurlijke persoon of die natuurlijke persoon te identificeren. Deze omschrijving maakt duidelijk dat MPI Oosterlo veel gegevens verwerkt. De concrete omstandigheden van deze verwerking zijn afhankelijk van de rol en hoedanigheid van de betrokkenen, d.i. de natuurlijke personen van en over wie persoonsgegevens worden verwerkt: cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, werknemer, sollicitant, stagiair, leverancier, vrijwilliger, sponsor, interessant contact ...

Dit houdt in dat de te verwerken gegevens, de verwerkingsdoeleinden, de grondslag voor verwerking, de bewaartermijnen enz. zullen variëren naar gelang uw rol of hoedanigheid.

Dit algemene beleid is bedoeld om alle omstandigheden te weer te geven waarin MPI Oosterlo persoonsgegevens verwerkt. Om voldoende rekening te kunnen houden met uw rol en hoedanigheid van betrokkene, maken wij daarbij een onderscheid naargelang die rol of hoedanigheid.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u meerdere van deze rollen of hoedanigheden combineert. U kan zowel een wettelijke vertegenwoordiger als een vrijwilliger zijn. Dan moet u, om te weten wat MPI Oosterlo met uw gegevens doet, de verschillende toepasselijke rubrieken raadplegen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar privacy@mpi-oosterlo.be.
Tenzij anders vermeld, is MPI Oosterlo verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens waarop dit beleid van toepassing is. Ons postadres is: Eindhoutseweg 25 te 2440 Geel, België.

WIJZIGING VAN DIT ALGEMEEN BELEID

MPI Oosterlo kan dit algemeen beleid, indien nodig, aanpassen of bijwerken.  We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe MPI Oosterlo uw gegevens gebruikt en beschermt.
Wanneer we dit beleid bijwerken, zullen we de datum achter 'Laatst bijgewerkt' onderaan het beleid aanpassen.
Als er belangrijke of wezenlijke wijzigingen zijn in het algemeen beleid of in de manier waarop MPI Oosterlo uw persoonsgegevens gebruikt, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen.

II. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, zowel teksten, foto's, films, beelden, logo’s als andere bestanddelen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MPI Oosterlo vzw of derden.

De pictogrammen in de rubriek ‘Ik zoek ondersteuning’ zijn van Sclera vzw: www.sclera.be

III. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Laatst bijgewerkt: 17 juni 2021