Waar staan we voor

Missie:

MPI Oosterlo is een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking.

 • We streven naar de best mogelijke professionele dienstverlening op maat van de cliënt, met als uitgangspunt het ‘herstel van het gewone leven’.
 • We ondersteunen de cliënt bij het leiden van zijn leven. Hierbij vertrekken we vanuit de principes 'Kwaliteit van leven' en 'Volwaardige burgerschap'.
 • We werken vanuit een pluralistische en inclusieve ingesteldheid met respect voor ieders eigenheid en keuzevrijheid.
 • Geïnspireerd door onze Franciscaanse wortels van onze oprichters kiezen we voor de zwakkeren in de samenleving.
 • We zijn een vrije organisatie, vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Samen met partners in de regio willen we een dienstverleningsaanbod uitbouwen dat tegemoet komt aan de reële vragen.
 • Tevens willen we, in ondergeschikte orde, de maatschappelijk veranderingsproces ondersteunen die ertoe leiden dat personen met een verstandelijke beperking het recht op volwaardig burgerschap kunnen realiseren.

Waarden

We worden nog steeds geïnspireerd door de 3 grondwaarden van het Franciscaanse gedachtengoed: dragen, gehoorzamen en onteigenen. Hieruit werd ook de basishouding voor onze professionele dienstverlening afgeleid.

 • dragen: we zijn er voor de andere, hij kan op ons rekenen.
 • gehoorzamen: we geven de andere gehoor, respecteren hem, vinden hem belangrijk met zijn levensverhaal, ervaringen, gevoelens en waarden. We beoordelen of veroordelen hem hier niet voor.
 • onteigenen: We proberen in symbolische betekenis afstand te doen van ons eigen levensverhaal. Staan open voor het verhaal van de andere. We zullen zeker niet trachten ons zijn leven toe te eigenen.

Voor de basishouding in onze professionele dienstverlening betekent dit:

 • een wezenlijke erkenning van het recht op leven-met-een-handicap;
 • een diep respect voor de persoon met een handicap en zijn gezin;
 • een groot geloof in de groeikracht en de wil tot zelfontplooiing van élke mens zij het dat hij als persoon met een handicap beroep doet op onze ondersteuning zij het dat hij als medewerker deze ondersteuning mee gestalte geeft ;
 • respect voor de eindigheid van groei en ontwikkeling, en van het menselijke kunnen in het algemeen;
 • het grote belang van goede menselijke relaties, ook in een professionele omgeving.
 • bewust omgaan met de spanningsvelden tussen het zelf en de andere,
 • vrijheid en gebondenheid,
 • eigen geaardheid en evenwaardigheid,
 • mogelijkheden en beperktheden,
 • ideaal en realiteit.

Tenslotte wensen we vanuit hetzelfde Franciscaanse gedachtegoed nog te benadrukken dat we in onze organisatie niet uitsluitend oog willen hebben voor het eindresultaat van ons handelen. Ook het-op weg-zijn als zodanig, voornamelijk het samen-op-weg-zijn, verdient uitdrukkelijke aandacht en waardering.