U bent cliënt/budgethouder

U bent een cliënt/budgethouder als u op onze diensten beroep doet voor opvang, begeleiding en behandeling, in het kader van verblijf, dagopvang en dagbesteding, ambulante en mobiele begeleiding.Cliënten kunnen zowel minderjarigen als volwassenen zijn.

WANNEER VERWERKT MPI OOSTERLO GEGEVENS OVER U?

MPI Oosterlo verwerkt gegevens over u als u of uw wettelijke vertegenwoordiger een aanvraag tot opvang, begeleiding of behandeling tot ons richt of daartoe een individuele dienstverleningsovereenkomst met ons heeft gesloten. Die overeenkomst bepaalt nader de vorm en modaliteiten van de opvang, begeleiding en behandeling.

WELKE GEGEVENS VERWERKT MPI OOSTERLO OVER U ?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens

  •  Identificatiegegevens
  •  Contactgegevens
  •  Foto’s en beelden
  •  Informatie over de betrokken context
  •  Financiële informatie
  •  Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de cliëntadministratie en cliëntenzorg.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ?

De verwerking van deze gegevens is vooreerst noodzakelijk om uw aanvraag tot opname, begeleiding of behandeling te kunnen beoordelen. Deze aanvraag vereist dat wij voordat er enige overeenkomst wordt gesloten, bepaalde handelingen stellen.
Daarnaast is de verwerking ook noodzakelijk om de individuele dienstverleningsovereenkomst die u of uw wettelijke vertegenwoordiger met ons sluit, te kunnen uitvoeren.  
Voor sommige gegevens vragen we de uitdrukkelijke toestemming. Dat is het geval voor gezondheidsgegevens, persoonsgegevens en voor foto’s of beelden die van u worden gemaakt. Die toestemming wordt verleend in een afzonderlijk formulier.
Voor sommige gegevens is de verwerking gebaseerd op de wettelijke verplichtingen die ons wordt opgelegd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of het Agentschap Opgroeien, in het kader van hun wettelijke taken en opdrachten.

DELEN WE UW GEGEVENS ?

De zorgaanbieder mag enkel gegevens uitwisselen met anderen als dat noodzakelijk is voor de hulp en dienstverlening. U geeft hiervoor schriftelijke toestemming.
U gaat ermee akkoord dat de zorgaanbieder uw persoonlijke gegevens opslaat op de computer en uitwisselt met de overheid als dat nodig is (deze toestemming is vereist volgens de Wet op de privacy).
Verder worden uw gegevens in beginsel enkel intern gedeeld met die medewerkers die ze nodig hebben om hun taken te vervullen of voor de behoeften van hun dienst.
Extern worden uw gegevens enkel gedeeld met andere zorgverleners en hulpverleners mits uw toestemming. Deze vragen we u in een afzonderlijk formulier.

WELKE RECHTEN HEEFT U ?

Als cliënt/budgethouder kan u ons vragen om uw gegevens in te zien en ze desgevallend te laten verbeteren of zelfs wissen.
In de gevallen waarin uw toestemming wordt gevraagd kan u die toestemming op elk ogenblik intrekken. Die intrekking geldt dan enkel voor de toekomst.
Voor de manier waarop u die rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende rubriek van dit beleid. Cliënten hebben in het bijzonder de mogelijkheid om hiervoor beroep te doen op hun begeleider. Desgevallend kunnen hun rechten worden uitgeoefend door hun wettelijke vertegenwoordiger.